Правилата и условията на кампания Cute & KindПравила и условия на кампанията
“CUTE & KIND”

ЧЛЕН 1: ОРГАНИЗАТОР
Организатор на гивауейа е Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana (наричан по-долу организатор). Организаторът провежда играта с награди и организира тегленето.
ЧЛЕН 2: ЦЕЛ
Целта на гивауейа е популяризиране и осъществяване на маркетингова комуникация на марките на организатора и индиректно насърчаване на продажбите.
ЧЛЕН 3: ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
Участието в гивауейа е възможно от 04.11.2022г. до 30.11.2022г. през уебсайта www.pinkpanda.bg и чрез всички останали уебсайтове, собственост на организатора. Освен че е публикуван на горепосочения уебсайт, гивауейът се съобщава и рекламира и в други медии.
Участието е възможно по следните начини:
 • Чрез кликване върху рекламното съобщение, публикувано в социалните мрежи на организатора, чрез въвеждане на лични данни в уебсайта https://www.pinkpanda.bg/cute-kind-lg (име, фамилия, имейл адрес).
Едно физическо лице има право да участва в гивауейа само веднъж.
Ограничения за участие:
 • Непълнолетни не могат да участват в гивауейа.
 • Служители и външни изпълнители на организатора на гивауейа или техните най-близки членове на семейството не могат да участват в гивауейа.
 • Лица, които не са жители на Република България, не могат да участват в гивауейа. Победители могат да бъдат само лица с местожителство (и данъчен номер) в Република България.
Участниците в играта с награди поемат сами всички разходи по участие в играта. Разходите за участие включват, наред с другото:
 • цената на достъпа до интернет,
 • разходите за прехвърляне на данни от интернет.
С участието си в гивауейа, участникът приема тези общи условия за участие в гивауейа и условията, публикувани на уебсайта https://www.pinkpanda.bg/cute-kind-lg
ЧЛЕН 4: ОТМЕНЯНЕ НА УЧАСТИЕ
По всяко време от времетраенето на гивауейа, участникът може да отмени участието си в гивауейа, като изпрати съобщение на имейл адрес [email protected] След получаване на това съобщение, участникът се елиминира от играта с награди.
ЧЛЕН 5: НАГРАДИ
Участниците в гивауейа имат право да спечелят един от:
 • 27x пакета с продукти на стойност 240лв. & подаръчен ваучер за www.pinkpanda.bg на стойност 400лв. (общата стойност на подаръците е 640лв.)
Индивидуален участник може да получи само една награда, дори ако е избран за печеливш два или повече пъти.
ЧЛЕН 6: ИЗБИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ
Комисия, състояща се от представители на организатора на гивауейа, отговаря за организацията, провеждането и надзора на гивауейа и тегленето на печелившите.
Гивауейът ще се провежда всеки ден, а именно в сутрешните часове за заявки, получени през предходния ден, в централата на организатора на гивауейа. Тегленето на печелившите се извършва с помощта на компютърна система, използваща случаен алгоритъм, който изтегля печелившите от набора от цялата група участници. Ежедневният победител е едно лице, което се е регистрирало за участие в гивауейа, чрез уебсайта PinkPanda.bg или някой от сайтовете на Pink Panda, собственост на организатора. Председателят на комисията изготвя списък с имената на наградените. Списъкът се утвърждава и подписва от всички членове на комисията и се съхранява една година на адреса на организатора.
ЧЛЕН 7: ПУБЛИКУВАНЕ НА ИМЕНАТА НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Победителят ще бъде уведомен чрез посочения от него имейл.
Всички наградени изрично разрешават публикуването на тяхното име, фамилия и снимки от евентуалното връчване на наградата, на уебсайта на организатора, на страницата му във Facebook или във всяка друга медия и социални мрежи, за което няма да бъдат искани плащания или компенсации от страна на организатора. В същото време те се отказват от правото да преглеждат, одобряват, възразяват срещу каквото и да е използване на материала, редакционен избор или външен вид на материала.
Списъкът на спечелилите награди ще бъде публикуван на уебсайта www.pinkpanda.bg не по-късно от 24 часа след тегленето на отделните дневни награди. Резултатите от гивауейа са окончателни. Обжалване срещу тях не е възможно.
ЧЛЕН 8: ПРИЕМАНЕ НА НАГРАДАТА И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Като спечелил наградата, участникът има право да получи наградата, ако организаторът го уведоми за наградата в уговорения срок. Организаторът ще изпрати наградите на физическия или имейл адрес на победителите в рамките на 30 дни след края на гивауейа.
Ако наградата надвишава стойност от 84лв., участниците са запознати с възможността да спечелят награда, която подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Авансовият данък върху доходите за всички награди се заплаща от организатора и победителите, като данъчно задължени лица (ал. 2 на чл. 35 от ЗДавП-2)., се задължава да предостави на организатора в писмен вид точни лични данни (име и фамилия, адрес на постоянно/временно пребиваване, данъчна служба, данъчен номер), най-късно до 7 дни от получаване на съобщението за приемане на наградата (или в друг срок, който ще бъде посочен в полученото съобщение за наградата). За целите на уведомяване за получаване на наградата печелившият предоставя и телефон за връзка.
Ако спечелилият не предостави исканите лични данни в рамките на 7 дни след получаване на уведомлението за наградата, организаторът не е длъжен да предаде наградата. В тези случаи (отказ или ненавременно предоставяне на искани лични данни), организаторът се освобождава от всички задължения към спечелилия наградата, произтичащи от настоящите правила.
Други възможни данъчни задължения и/или разходи, свързани с наградата, се покриват от самия победител. Ако победителят се откаже от наградата, той няма претенции към организатора на този гивауей. Резултатите са окончателни и не подлежат на обжалване.
ЧЛЕН 9: НАГРАДИ
Наградата не може да бъде заменена за паричния еквивалент на наградата или друга награда. Спечелилият наградата не може да предявява претенции към организатора (напр. относно качеството на наградата, коригиране на грешки и т.н.).
Прехвърлянето на наградата на трето лице не е възможно. По време на тегленето на наградите всички промоционални кодове са временно деактивирани, с изключение на промоционалния код за Mystery Bag и кода за безплатна доставка.
При предоставяне на непълни, неверни или грешни данни (e-mail адрес или други лични данни), организаторът си запазва правото да изключи участника от играта с награди.
 • Участникът губи правото на награда, ако организаторът прецени, че:
 • Участникът не отговаря на условията за участие;
 • Участникът е нарушил правилата и условията за участие в играта с награди;
 • Участникът не желае да изпълни задълженията си съгласно тези условия или специални условия, публикувани на уебсайта или не ги е изпълнил в срок;
 • В случай на приложения: ако приложението е било неадекватно по някакъв начин.
Организаторът има право да изиска от наградения да удостовери самоличността си в определен срок и по необходимия начин. Ако победителят не желае да направи това, той също губи правото си на наградата. В случай, че участник загуби правото на награда, организаторът решава дали да предостави наградата на друг или не.
ЧЛЕН 10: ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Организаторът ще пази внимателно личните данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗВОП-1) (Държавен вестник на РС, бр. 94/2007-УПБ1), Закона за електронните съобщения (ЗЕКом) (Ор. Вестник на РС, бр. 13/2007-УПБ1, 110/2009) и Общия регламент за защита на данните (наричан по-долу GDPR).
Съгласно GDPR администраторът на лични данни може да обработва лични данни, ако е дадено личното съгласие на лицето. Личното съгласие е доброволно волеизявление на физическото лице, че личните му данни могат да бъдат обработвани за конкретна цел, което потребителят потвърждава като част от подаване на участие в GIVEAWAY чрез натискане на бутона: УЧАСТИЕ В GIVEAWAY и приемане на общите условия и условията на играта с награди.
Общите условия на гивауейа включват и следното изявление:
„Потвърждавам, че съм запознат с правилата на гивауейа. Потвърждавам, че съм навършил 18 години. Разрешавам на компанията Konverzija, d.o.o. да използва личните ми данни за целите на провеждането на този гивауей. Мога да оттегля съгласието си за обработване на лични данни по всяко време чрез изпращане на писмена заявка до [email protected] или по пощата до Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Любляна, Словения. Гивауейът продължава от 04.11.2022г. до 30.11.2022."
Организаторът, в ролята на мениджър, ще използва получените от участниците лични данни изключително за следните цели:
 • изпълнение на гивауейа във всички аспекти
 • информиране на печелившите за резултата от тегленето и връчване на награди (отнася се само за печелившите)
 • обявяване на победители на уебсайта на гивауейа (важи само за победителите)
Организаторът обработва и защитава събраните лични данни в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. При провеждането на този гивауей всички лични данни ще бъдат внимателно защитени и само служители, които са се съгласили със съответните задължения за поверителност, ще имат достъп до тях.
Всички данни ще се съхраняват в Konverzija d.o.o. база данни. и/или с договорни обработващи лични данни. Организаторът ще гарантира, че личните данни на физическото лице се обработват изключително за целите на провеждането на този гивауей.
Организаторът няма да прехвърля или обработва лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) без спазване на Стандартните договорни клаузи за защита на данните (или други подобни клаузи, които евентуално могат да бъдат одобрени от Европейската комисия).
Организаторът при никакви обстоятелства няма да предава или разкрива получените лични данни на трети страни.
Получените лични данни се съхраняват в законоустановения срок или до отмяна на съхранението на лични данни от участника. Данъчният номер и данъчният идентификационен номер на победителите се съхраняват 5 години от връчването на наградите или толкова дълго, колкото се изисква от данъчното законодателство.
Участникът е наясно с това:
 • могат да поискат достъп до личните си данни
 • могат да поискат коригиране на неточни лични данни
 • те могат да поискат изтриване на лични данни (право да бъдеш забравен), ако са изпълнени условията, посочени в член 17 от GDPR, особено в случай на оттегляне на съгласие, получено за обработка на лични данни за целите на този гивауей
 • те могат да поискат ограничения върху обработката на лични данни
 • те могат да поискат безплатно прехвърляне на лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат
 • те могат да подадат жалба до надзорния орган, ако смятат, че обработването на лични данни нарушава Общия регламент за защита на данните
Физическо лице може да отправи искане за упражняване на правата по предходната алинея или да получи допълнителна информация относно обработката и защитата на личните данни от упълномощеното лице за защита на данните на имейл адрес [email protected] или на адрес Konverzija, d.o.o., Slovenčeva улица 24, 1000 Любляна, Словения.
ЧЛЕН 11: ДОСТЪП ДО ПРАВИЛАТА
Тези правила са достъпни на уебсайта на лотарията.
ЧЛЕН 12: ИСКОВЕ И ЖАЛБИ
Всички оплаквания и рекламации, свързани с провеждането на гивауейа, се разглеждат от организатора. При основателни оплаквания, организаторът се задължава да ги разреши във възможно най-кратък срок и да уведоми участника или при необходимост други участници.
ЧЛЕН 13: КОМИСИЯ
Комисията се състои от двама членове:
 • Alen Mustedanagić Vovk (председател на комисията)
 • Žan Travnikar (член на комисията).
Комисията има следните отговорности:
 • контрол на хода на гивауейа и определяне на победителите, в съответствие с тези правила.
 • Председателят на комисията ще състави протокол за гивауейа и печелившите, който ще се съхранява една година на адреса на организатора.
 • Протоколът трябва да бъде подписан от всички членове на комисията. Цялата комуникация с участниците се осъществява чрез имейл адрес и/или, ако тази информация е налична, чрез техния телефонен или мобилен номер.
ЧЛЕН 14: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Организаторът си запазва правото да допълва и променя условията на гивауейа, ако това се налага по причини от техническо или търговско естество или причини от страна на обществото.
Организаторът ще информира участниците за всички промени и новости в гивауейа, чрез съобщения на уебсайта.
Организаторът се задължава да направи всичко по силите си, за да гарантира правилното провеждане на гивауейа, като отговорността не включва случаи на непреодолима сила. В случай на обстоятелства извън контрола на организатора (форсмажорни обстоятелства, логистични пречки, технически проблеми), организаторът може да отмени гивауейа. Той трябва да информира участниците за това. В такъв случай участниците не носят отговорност за настъпилите щети. Решението на организатора по всички въпроси, свързани с играта с награди или прилагането на правилата, е окончателно и важи за всички участници.
Правилата са задължителни за организатора, всички служители и други лица, които по някакъв начин са свързани с търговската кампания и гивауейа, предмет на тези правила, както и за участниците в търговската кампания (купувачи), които са съгласни с тях чрез потвърждаване на тези правила.
Въпроси и допълнителна информация относно играта с награди можете да изпращате на имейл адрес: [email protected]
Ljubljana, 31.10.2022
Konverzija, d.o.o.
16. 11. 2022